Rachunkowość

W zakresie świadczonych usług, oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, oferujemy dodatkowo:

  • opracowanie polityki rachunkowości jednostki lub optymalizację i dostosowanie do potrzeb jednostki istniejącej polityki rachunkowości,
  • pomoc w opracowaniu zasad obiegu dokumentów w jednostce,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
  • przygotowywanie dedykowanej informacji finansowej na potrzeby zarządcze,
  • przekształcanie danych finansowych przygotowanych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości na dane finansowe zgodne z niemieckimi zasadami rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
  • doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów, przygotowywanie różnego rodzaju analiz
    i raportów, dokumentów wymaganych przez banki i inne instytucje finansowe,
  • nadzór nad inwentaryzacją składników majątku, pomoc i szkolenia związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji,
  • nadzorowanie pracowników przedsiębiorcy odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Prowadzimy również kompleksową obsługę kadr i płac.